สถานีวิทยุ  FM  102 MHz  ท่าเสามีเดีย  

180/2  หมู่ 6  ต.ท่าเสา  อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์  53000